Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht - Corpus - Personeel toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering van de sociale zekerheid voor werknemers - Toepassingsgebied, verplichtingen en bijdrageregeling in het algemeen - Bijdragen op het loon - Bijdragevoeten - Andere werkgeversbijdragen berekend op het loon 

13. Bijdrage ten laste van werkgevers die onder de toepassing vallen van de Arbeidsongevallenwet

880 Artikel 38 § 3undecies van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid

881 Schuldenaars
Een specifieke werkgeversbijdrage is verschuldigd door de werkgevers die onder de toepassing vallen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

882 Bijdrage
De bijdrage bedraagt 0,02 %.

883 Bestemming
De RSZ maakt de bijdrage over aan de RSZ-Globaal Beheer.

De opbrengst van de bijdrage dekt de kosten van de RSZ-Globaal Beheer die voortvloeien uit de onderaangifte van arbeidsongevallen (Memorie van toelichting bij het ontwerp van Programmawet van 25 november 2009, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52 2278/001, 52).

884 Inning
De RSZ is belast met de berekening, de inning en de invordering van de bijdrage.

De bijdrage wordt gelijkgesteld met een socialezekerheidsbijdrage, inzonderheid wat betreft de betalingstermijnen, de toepassing van de burgerlijke sancties en de strafsancties, het toezicht, de aanwijzing van de bevoegde rechter in geval van betwisting, de verjaring inzake rechtsvorderingen, het voorrecht en de mededeling van het bedrag van de schuldvordering van de RSZ.>